Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Utenos savivaldybės tarybos dauguma rodo ,,jėgą“ - neleisti, atimti, uždaryti...
Utenos savivaldybės tarybos dauguma neišlaikė demokratijos egzamino. Atsižvelgdamas į Vietos savivaldos įstatymą, savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą savivaldybės meras teikia tvirtinti rajono tarybai. Toks pateikimas praėjusiame tarybos posėdyje buvo padarytas. Etikos komisijos pirmininko pareigoms eiti buvo pasiūlyta Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikš?ionių demokratų atstovo rajono taryboje Edmundo Pupinio kandidatūra, ta?iau tarybos dauguma nepritarė tokiam siūlymui. Apie šį ir kitus sprendimus bei teiktus rajono tarybai siūlymus Utenis paprašė pakomentuoti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcijai atstovaujantį Utenos rajono tarybos narį Edmundą Pupinį. Ko bijo savivaldybės tarybos dauguma? Gal rajono taryboje ne viskas gerai su etika?

Manau, kad rajono taryba eilinį kartą bando parodyti ,,jėgą“, nes Etikos komisijos rajono taryboje galios ne tokios jau ir didelės. Etikos komisija prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, kitų teisės aktų, reglamentuojan?ių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose priežastis, nagrinėja gautą informaciją dėl savivaldybės tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir priva?ių interesų nesuderinamumo, nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo bei teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties. Ta?iau valdan?ioji dauguma, kurią Utenoje sudaro Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo, Krikš?ionių partijos, jau ne pirmą kartą ,,paslysta“ lygioje vietoje laikydamos demokratijos egzaminą, t.y suteikiant bent minimalias, įstatymu reglamentuotas teises opozicijos atstovams. Tenka tik priminti, kad Utenoje nei vienas savivaldybės tarybos opozicijos atstovas nėra įtrauktas į savivaldybei priklausan?ių įmonių stebėtojų tarybas. Todėl natūraliai ir gali kilti klausimas, ką slepia ir ko bijo Utenos valdan?ioji dauguma. Praėjusį rajono tarybos posėdį trumpai galima būtų apibūdinti kaip labai kovingą, nes pagrindinės nuostatos, su kuriomis į posėdį atvyko valdan?ioji dauguma (neleisti, atimti, uždaryti), buvo įgyvendintos. Praėjusio tarybos posėdžio didžiąją laiko dalį užėmė savivaldybės dispozicijoje esan?ių įmonių metinių finansinių ataskaitų bei pelno paskirstymo klausimų svarstymas. Eilinį kartą savivaldybės taryba nusprendė pasipinigauti dividendų pavidalu iš UAB Utenos šilumos tinklai paimdama net 800 tūkst. Lt. Gal ir galima būtų pritarti tokiam sprendimui, jeigu savivaldybės nusavintos lėšos būtų naudojamos mažinant šildymo sąnaudas tiems, kurie ir sumoka pinigus už UAB Utenos šilumos tinklai paslaugas. Deja, tarybos daugumos nariai nusprendė savivaldybės išlaidavimo ir finansinio stygiaus problemas spręsti šilumos vartotojų sąskaita. Mes siūlėme minėtas lėšas palikti įmonės dispozicijoje. Kadangi įmonė, siekdama piginti šilumos gamybą ir toliau planuoja investicijas, kurioms numato skolintis lėšų, išeina paradoksali situacija: savivaldybė paima iš įmonės lėšų, o šilumos gamybos įmonė ver?iama eiti į banką skolintis. Vadinasi, kad šilumos vartotojai mokėdami už šilumą ne tik suneša savo pinigėlius savivaldybei išmokamiems dividendams, bet per tarifą dar ir sumoka bankams palūkanas už šilumos gamybos efektyvumo didinimui paimtas paskolas investicijoms. Manau, kad taip elgtis šilumos vartotojų atžvilgiu mažų mažiausiai nesąžininga. Kur kas sunkesnė situacija kitoje Utenos savivaldybės įmonėje – UAB Utenos autobusų parkas. Manau, kad tai taip pat Utenos savivaldybės neūkiškumo pasekmė. Juk net tarybos nariams pateiktame aiškinamajame rašte savivaldybės tarnautojai kaip pagrindinę problemą, dėl ko tnuostolingai dirba minėta įminė, nurodo autobusų parko senėjimą. Deja, savivaldybė laiku nesiėmė reikiamų sprendimų atnaujinti parką. Prisimenu analogišką situaciją ir 1998 metais. Tuo metu buvo priimtas sprendimas skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų net 8 naujiems autobusams įsigyti. Toks sprendimas tuo metu suteikė tikrai nemažą postūmį savivaldybės įmonei daugeliui metų. Pradėjus savivaldybei vadovauti socialdemokratams ir jų bendražygiams, savivaldybė sugebėjo nupirkti tik vieną naują autobusą. Tenka priminti savivaldybės vadovams, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas tai viena iš savivaldybės savarankiškų funkcijų ir kad nuo šio klausimo sprendimo nepavyks atsiriboti. Tai, kad 2012 metų įmonės balanse bei pelno-nuostolio ataskaitoje ties eilute ,,ataskaitinių metų pelnas“ ,,puikuojasi“ skai?ius 302 140 su minuso ženklu, o iš viso per kelerius metus susidaręs nuostolis jau pasiekė daugiau negu 1,6 mln. Lt., reiškia ne ką kita, kaip artėjan?ią aklavietę. Kai kurių savivaldybės tarybos narių tiesiai šviesiai jau buvo užsimenama apie galimą įmonės bankrotą. Kas žino, gal to ir siekiama? Jei ne, tai savivaldybė turi įrodyti ne žodžiais, bet darbais. Nemažai diskusijų susilaukė ir klausimas dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Pa?kėnų skyriaus uždarymo. Nors nuo praėjusių metų jau buvo uždaryta pradinių klasių mokyklėlė, ta?iau dar buvo viltis, kad ji bus atkurta, nes ikimokyklinio ugdymo grupę numatė lankyti apie 10 ikimokyklinukų. Dėl įvairių aplinkybių, taip pat, manau, ir dėl Utenos Švietimo, sporto ir jaunimo skyriaus abejingo požiūrio į besiklostan?ią situaciją dauguma tėvų nusprendė savo vaikus vežioti į Uteną. Gaila, kad mokyklų uždarymo manija ir bekompromisis taupymas jau palietė ir pa?ius mažiausius Utenos krašto vaikus. Belieka tik prisiminti, kaip praeityje socialdemokratai aštriai pasisakydavo prieš mokyklų uždarymą. Deja, tai ir liko tik žodžiai.... Edmundas Pupinis Utenos rajono tarybos narys TS-LKD Utenos skyriaus pirmininkas

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019