Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Kieno interesus gina Vyriausybes atstovas Utenos apskrityje?
Ne tik vietinėje spaudoje, bet jau ir per LTV laidą Panorama buvo informuojama, kad Utenos rajono meras Alvydas Katinas išsimoka kompensaciją už kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidas. Kadangi laidoje meras, taip pat ir Vyriausybės atstovas Utenos apskri?iai tokį sprendimą ir įstatymus komentavo priešingai negu Vidaus reikalų ministerijos atstovė, pateikti savo poziciją ir atsakyti į Utenio klausimus paprašėme Seimo narį Edmundą Pupinį.

Kokiu pagrindu Utenos rajono meras gauna kompensaciją už kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidas? Kaip supratome iš atsakymo Panoramoje, tokiam sprendimui pritaria ir Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje Algirdas Petrikas.
Na, turbūt nereikia būti dideliam įstatymų žinovui, ko gero, kiekvienas žmogus, sutiktas gatvėje, gali suvokti paprastą dalyką. Juk meras savo pareigoms atlikti visiškai aprūpinamas kanceliarijos prekėmis, pašto paslaugomis, apmokami jo pokalbiai laidiniu ir mobiliuoju telefonu, savo darbui naudojasi valdišku, visiškai savivaldybės išlaikomu transportu, kuriam net vairuotojas skirtas. Tai kokias patirtas išlaidas reikia kompensuoti?
Ta?iau galiu pasakyti, kad Utenos savivaldybės vadovai jau ne pirmą kartą taip išradingai (savo naudai) interpretuodami, apeidami arba ieškodami landų įstatymuose sprendžia kai kuriuos klausimus. Dar turbūt daugelis prisimena išradingumą, parodytą perkant mero BMW markės automobilį, kuomet įstatymas savivaldybei neleido tiesiogiai pirkti automobilio, brangesnio negu 60 tūkst. Lt. Buvo sugalvota, kad įstatymą galima apeiti įsigyjant kelis kartus brangesnį automobilį išperkamosios nuomos būdu.
Jeigu taip elgtųsi privati struktūra, na, dar galbūt galėtume pasakyti, kad tai laukinio kapitalizmo išdava, kuomet naujos demokratijos šalyse kai kurie verslininkai bet kokiomis priemonėmis bando pasipildyti savo kišenes viena kita dešimtimi milijonų litų, kad ir valstybės, kurioje jie gyvena, sąskaita. Turbūt dauguma dar prisimena, kuomet pseudo verslininkai per sieną išveždami ne prekes, o tik dokumentus, susigrąžindavo PVM mokestį. Taip pat prisimename ir šiuo metu vienos garsios kompanijos darbelius, kuomet pasinaudojant spragomis įstatymuose iš valstybės buvo nugvelbta dešimtys milijonų litų už invalidų įdarbinimą savo kompanijoje. Ta?iau kai savivaldybės vadovai ieško spragų įstatymuose, kad pasididintų komfortą ar savo atlyginimus, manau, tikrai didelis nusižengimas. Dar blogiau, kad tokį išradingumą bando pateisinti savivaldybes kontroliuojantis Vyriausybės atstovas, galbūt vien todėl, kad, kaip ir Utenos rajono meras, priklauso tai pa?iai socialdemokratų partijai.
Grįžkime prie pastarojo atvejo. Išsimokant minėtus priedus, taip pat stengiamasi ieškoti landų ir yra apeliuojama į Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, kurioje reglamentuojamas savivaldybių tarybų narių veiklos apmokėjimas. Jame sakoma, kad: ,,Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskai?iuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokes?io (VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka.? Paprastam žmogui, manau, aišku, kad minėtame straipsnyje kalbama, jog tik tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, kurie gauna pareigines algas, gali būti atlyginama už savivaldybės tarybos nario pareigas, jeigu jie negauna atlyginimo kitur. Manau, daugeliui aišku, kad ši nuostata taip pat galioja ir dėl kompensacijų už kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidas. Kuomet raštu kreipiausi į Vyriausybės atstovą, prašydamas informuoti, ar buvo imtasi priemonių, kad toks Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas būtų atšauktas ir kad būtų užkirstas kelias nepagrįstam savivaldybės biudžeto lėšų naudojimui, Vyriausybės atstovas savo atsakyme bandė pateisinti tokį savivaldybės sprendimą, nes, anot jo, Vietos savivaldos įstatymo jau minėto 26 straipsnio sakinyje, kuriame kalbama apie kompensacijas tarybos nariams, nėra parašyta, kad jos gali būti mokamos tik tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją. Ta?iau kažkodėl Vyriausybės atstovas užmiršta, kad merui ir mero pavaduotojui darbo užmokes?io dydžiai ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems etatiniams valstybės politikams, yra nustatyti Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.
Tai vis dėlto, kaip manote, ar šiai istorijai užbaigti pakaks drąsos Vyriausybės atstovui, ar reikės įsikišti ir kitoms institucijoms?
Savo atsakyme dar praėjusių metų lapkritį Vyriausybės atstovas yra parašęs, kad baigęs tyrimą ir vienareikšmiškai padaręs išvadą, jog minėtos kompensacijos merui ir mero pavaduotojui prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, jis nedelsdamas įgyvendins Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus. Tiksliau pasakius, Vyriausybės atstovas žadėjo kreiptis į teismą, kad būtų panaikintas sprendimas, sudarantis galimybes aukš?iausiems savivaldybės pareigūnams iš savivaldybės biudžeto kas mėnesį nugvelbti vieną kitą tūkstantį litų. Kadangi Vyriausybės atstovui, nors jau buvo gavęs pakankamą paaiškinimą iš Teisingumo ministerijos, vis dar trūko argumentų, kreipiausi į Vidaus reikalų ministrą prašydamas paraginti jam pavaldų Vyriausybės atstovą Utenos apskrityje, taip pat imtis priemonių, kad neteisėti sprendimai būtų atšaukti, o savivaldybės biudžetui padaryta žala būtų atlyginta.
Ar jau esate gavęs atsakymą ir iš Vidaus reikalų ministerijos?
Taip, raštą jau esu gavęs. Tame rašte, kaip ir reikėjo tikėtis, yra paaiškinta, kad mero ir jo pavaduotojo tiesioginis darbas yra susijęs ir su tarybos nario veikla, už kurią jie gauna Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu nustatytą atlyginimą ir Vietos savivaldos įstatymu įteisintą aprūpinimą kanceliarijos, pašto, telefono, transporto ir kitomis paslaugomis. Taip pat yra rašoma: ,,Manytume, kad savivaldybių tarybų veiklos reglamentų nuostatos, įteisinan?ios kompensacijų mokėjimą merams ir etatiniais darbuotojais dirbantiems savivaldybių merų pavaduotojams, taip pat ir kitiems tarybos nariams, dirbantiems savivaldybėje ir gaunantiems atlyginimą iš savivaldybės biudžeto, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms.? Todėl belieka laukti ryžtingų Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje veiksmų. Beje, tuo pa?iu Vidaus reikalų ministerijos raštu buvau informuotas, kad raštas su įstatymo išaiškinimu yra parašytas ir Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje A. Petrikui. Manau, nepaisydamas priklausymo vienai partijai, Vyriausybės atstovas atliks savo pareigas tinkamai imsis priemonių, o tiksliau, kreipsis į teismą, kad ne tik būtų užkirstas kelias nepagrįstam savivaldybės biudžeto lėšų naudojimui, bet ir atlyginta savivaldybės biudžetui padaryta žala.

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019