Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Dėl gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse

 

 Vyriausybės 2008-2012 metų programoje numatytos Gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse priemonės ir siekiama tobulinti seniūnijų ir seniūnų atliekamų funkcijų reglamentavimą. Šiuo metu labai svarbus uždavinys yra surasti tokias priemones, kurios įgalintų į valstybės valdymą įtraukti kuo daugiau pilie?ių ir kiek įmanoma daugiau funkcijų perduoti žemiausioms valdžios grandims. Daugelis sprendimų, kurie šiuo metu priimami savivaldybių administracijose, gali būti priimami vietos bendruomenėse, nes žmonės vietos bendruomenėje daug geriau žino, kuo ir kaip dera pasirūpinti, kad lėšos būtų kuo efektyviau panaudotos. Pakankamai daug yra sri?ių, kur seniūnijos, dabar jau ir gyvenamųjų vietovių bendruomenės, per seniūnai?ius ir seniūnai?ių sueigas gali spręsti, kaip turėtų būti paskirstomos lėšos vienokioms ar kitokioms programoms įgyvendinti. Žymiai padidėtų seniūnai?ių sueigos reikšmė, jeigu dalis lėšų seniūnijų projektams ir programoms įgyvendinti būtų skiriamos tiesiogiai seniūnijoms, o seniūnai?iai būtų ne tik seniūnui patariantieji asmenys, bet ir kolegialiai priimantys sprendimus dėl seniūnijai skirto biudžeto paskirstymo.

 

 Tvirtindamos savivaldybių biudžetus, savivaldybių tarybos tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria jai įgyvendinti reikalingas lėšas. Ta?iau ne visos savivaldybės tinkamai įgyvendina minėtą programą, lėšos daugelyje savivaldybių skiriamos tik seniūnų atlyginimams išmokėti ir administravimo išlaidoms padengti. Todėl žymi dalis seniūnijų neturi ar gauna nepakankamai lėšų ne tik kaimo bendrojo naudojimo teritorijoms ir infrastruktūros objektams prižiūrėti, bet ir gyvenvie?ių keliams, gatvėms ir šaligatviams tvarkyti. Nepakanka lėšų seniūnijos ir seniūno funkcijoms atlikti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros bei gyventojų užimtumo programas, organizuojant visuomenei naudingus darbus. Trūkstant lėšų seniūnijoms, seniūno funkcijos lieka tik formalios, o gyvenamosiose vietovėse išrinkto seniūnai?io pareigos ir seniūnai?ių sueiga negali tinkamai atstovauti gyvenamųjų vietovių bendruomenėms, nes seniūnija neturi jokių lėšų, kurios galėtų būti panaudojamos bent minimaliai sprendžiant vietos bendruomenių problemas. Kaimai ir gyvenvietės tampa nepatrauklūs gyvenimui, nyksta natūralus kaimo etnografinis paveldas, jaunimas nenori pasilikti gyventi kaime ir stengiasi migruoti į miestus ir užsienį. Manome, kad Gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse programai vykdyti turi būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos.

 Siūlome Vyriausybei išnagrinėti galimybę rengiant 2012 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus numatyti valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams, išskiriant atskira eilute Gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse programai vykdyti. Manome, kad pradiniame šios programos įgyvendinimo etape kaimų ir gyvenvie?ių tvarkymui, seniūnijos ir seniūnų funkcijoms atlikti tikslinga numatyti vidutiniškai 100 tūkst. litų vienai seniūnijai iš viso apie 60 mln. litų), kurios nustatyta tvarka turėtų būti perskirstomos seniūnijoms atsižvelgiant į kelis pagrindinius kriterijus, tokius kaip seniūnijos teritorijos plotą, gyventojų skai?ių seniūnijos teritorijoje, vietinių kelių ilgį ir kt. Šią programą galėtų sudaryti 50 proc. lėšų kaimo gyvenvie?ių keliams, gatvėms ir šaligatviams tvarkyti, bendrojo naudojimo teritorijoms ir infrastruktūros objektams prižiūrėti ir 50 proc. lėšų dalis galėtų būti nukreipta seniūnijos ir seniūno funkcijoms atlikti.

 Lėšų šaltinį šiems tikslams atrasti būtų galima peržiūrėjus Kelių priežiūros ir plėtros programos (Programa) finansavimo sąmatą, iš kurios 3 procentus lėšų būtų galima nukreipti savivaldybių seniūnijoms kelių ir gatvių priežiūrai per specialiąsias tikslines dotacijas, o seniūnijų ir seniūno funkcijoms atlikti lėšas reikėtų numatyti iš bendro valstybės biudžeto, įvertinat šalies ekonomikos augimo tendencijas.

 Užtikrinus seniūnijai lėšas gyvenimo kokybės gerinimui, iš esmės būtų galima pagerinti kaimo gyvenvie?ių išvaizdą, kurti patraukią gyvenimui aplinką. Suteikiant galimybės šiomis lėšomis disponuoti seniūnijose, išaugtų seniūnai?ių sueigų politinis svoris, nes seniūnai?iai seniūnui ne tik patarinėtų, bet ir kolegialiai priiminėtų sprendimus dėl seniūnijai skirto biudžeto paskirstymo.

 Kartu atkreipiame dėmesį į būtinybę patikslinti Viešųjų pirkimų įstatymą, siekiant sudaryti savivaldybių administracijoms galimybę supaprastinti viešųjų pirkimų taisykles.

 P.S. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas E.Pupinis kreipėsi į Vyriausybę dėl gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse, siūlydamas išnagrinėti galimybę, rengiant 2012 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus, numatyti valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams, išskiriant jas atskira eilute Gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse programai vykdyti.

 

Edmundas Pupinis

 

LR Seimo kaimo komiteto pirmininkas

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019